ห้องเรียนพิเศษ

นางสาวประภาพรรณ คำบุญมี
ครู คศ.3
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ

นางสาวขนิษฐา ราษีบุษย์
ครู คศ.3

นางชลธิชา โคตรคำ
ครู คศ.3

นางพิไลพรรณ วงค์หลัง
ครู คศ.2

นางจงจิตต์ โพไทร
ครู คศ.3

นางจิตประสงค์ ทรงอยู่สุข
ครู คศ.3

นางสกุณา ปัดสา
ครู คศ.3

นางสาวแพงจิตร์ แสนสุข
ครู คศ.3