ห้องเรียนพิเศษ

นางสาวประภาพรรณ คำบุญมี
ครู คศ.3
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวขนิษฐา ราษีบุษย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางชลธิชา โคตรคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางพิไลพรรณ วงค์หลัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางจงจิตต์ โพไทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจิตประสงค์ ทรงอยู่สุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสกุณา ปัดสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวแพงจิตร์ แสนสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนิภาพร รอบรู้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางนิตยา อมรสิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1