สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวิมาลา สมจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายประจักษ์ พันธ์จันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนิภาพร รอบรู้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

จุฑาทิพย์ อุบลพิทักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายธวัชชัย จันทะศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายนันทวุฒิ รักไทย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1