สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายดำรงเกียรติ วันทา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนิภาพร รอบรู้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางนิตยา อมรสิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายธวัชชัย จันทะศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายนันทวุฒิ รักไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางนันท์นภัส อนันบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3