สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวิมาลา สมจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายประจักษ์ พันธ์จันทร์
ครู คศ.3

นางสาวนิภาพร รอบรู้
ครู คศ.3

จุฑาทิพย์ อุบลพิทักษ์
ครู คศ.2

นายธวัชชัย จันทะศรี
ครู คศ.1

นายนันทวุฒิ รักไทย
ครู คศ.1