สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายดำรงเกียรติ วันทา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนิภาพร รอบรู้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

จุฑาทิพย์ อุบลพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายธวัชชัย จันทะศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายประจักษ์ พันธ์จันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวทัศนีย์วรรณ เบ้าน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4