วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม  ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจิตสาธารณะ มุ่งทำประโยชน์สร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม

 

ปรัชญา

ปญฺญานรานํรตนํ : ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน