สายชั้นอนุบาล

นางสมลักษณ์ กาฬหว้า
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวขนิษฐา ราษีบุษย์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางเมตตา ศรีมันตะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางพิไลพรรณ วงค์หลัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางชลธิชา โคตรคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอริศรา กกฝ้าย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวสุฤทัย สุวรรณวิสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนภารัตน์ คำสว่าง
ครูอัตราจ้าง

นางรุ่งฤดี จันทะแจ่ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาววาสนา ดงอุทิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1