สายชั้นอนุบาล

นางสาวขนิษฐา ราษีบุษย์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสมลักษณ์ กาฬหว้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางเมตตา ศรีมันตะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางพิไลพรรณ วงค์หลัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางชลธิชา โคตรคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอริศรา กกฝ้าย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวสุฤทัย สุวรรณวิสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภารัตน์ คำสว่าง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาวดี ศรีวงษา
ครูอัตราจ้าง

นางรุ่งฤดี จันทะแจ่ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวพิจิตรตรา จันทาลุน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5