สายชั้นอนุบาล

นางสาวขนิษฐา ราษีบุษย์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางศิริลักษณ์ โคตรสมบัติ
ครู คศ.3

นางสมลักษณ์ กาฬหว้า
ครู คศ.3

นางเมตตา ศรีมันตะ
ครู คศ.3

นางพิไลพรรณ วงค์หลัง
ครู คศ.2

นางชลธิชา โคตรคำ
ครู คศ.3

นางอริศรา กกฝ้าย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุฤทัย สุวรรณวิสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภารัตน์ คำสว่าง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาวดี ศรีวงษา
ครูอัตราจ้าง

นางรุ่งฤดี จันทะแจ่ม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิจิตรตรา จันทาลุน
ครูอัตราจ้าง