สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอุบลวรรณ เพชราเวช
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสกุณา ปัดสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศุภรา แสนแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพิศมัย หอมสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายปราโมทย์ ทุมนันท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวทัศนีย์วรรณ เบ้าน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3