สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสกุณา ปัดสา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศุภรา แสนแดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายประจักษ์ พันธ์จันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุภัทรา พรหมสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพิศมัย หอมสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายเอกวัฒน์ มูลสิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายปราโมทย์ ทุมนันท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5