สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอุบลวรรณ เพชราเวช
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสกุณา ปัดสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายทวีชัย จำปาวัลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายดำรงเกียรติ วันทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวพิศมัย หอมสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวทัศนีย์วรรณ เบ้าน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3