สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอุบลวรรณ เพชราเวช
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสกุณา ปัดสา
ครู คศ.3

นายทวีชัย จำปาวัลย์
ครู คศ.3

นายดำรงเกียรติ วันทา
ครู คศ.3

นางสาวพิศมัย หอมสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์วรรณ เบ้าน้อย
ครูผู้ช่วย