ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ   เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๙  โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดเหนือเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว   มีนายสนิท   ใจหาญ   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมา  พระครูภัทรกิจโกศล  เจ้าคณะอำเภอเขมราฐร่วมกับคณะครูและชาวบ้านเหนือ  ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนในเนื้อที่  ๕๑  ไร่  ๗๕  ตารางวา   เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๒ เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ และได้เปลี่ยนแปลงการแต่งกายและตราประจำโรงเรียนใหม่เป็นรูปดอกบัว