คณะผู้บริหาร

ดร.ประหยัด บุญพอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระพงษ์ สวัสดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจันทวรรณ กัญญะลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา