เกียรติบัตรเครือข่าย
เกียรติบัตรค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.67 MB
เกียรติบัตรทักษะวิชาการ 2559 (การงานอาชีพ)
https://drive.google.com/file/d/0B-hR02kd82tqOHJKd1hDa2RJWHc/view?usp=sharing
เกียรติบัตรทักษะวิชาการ 2559 (คณิตศาสตร์)
https://drive.google.com/file/d/0B-hR02kd82tqTHE1TjBJYW5BN1k/view?usp=sharing
เกียรติบัตรทักษะวิชาการ 2559 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
https://drive.google.com/file/d/0B-hR02kd82tqYkU3ZmtfaFVRN2s/view?usp=sharing
เกียรติบัตรทักษะวิชาการ 2559 (พิเศษ)
https://drive.google.com/file/d/0B-hR02kd82tqcUl3SS1WLWoxbVE/view?usp=sharing
เกียรติบัตรทักษะวิชาการ 2559 (ภาษาไทย)
https://drive.google.com/file/d/0B-hR02kd82tqNnM2TlZLemxLQ1E/view?usp=sharing
เกียรติบัตรทักษะวิชาการ 2559 (สังคมศึกษา)
https://drive.google.com/file/d/0B-hR02kd82tqaktfMENPVDJnamM/view?usp=sharing
เกียรติบัตรทักษะวิชาการ 2559 (วิทยาศาสตร์)
https://drive.google.com/file/d/0B-hR02kd82tqNVFZR1dOdHFWUFk/view?usp=sharing
เกียรติบัตรทักษะวิชาการ 2559 (ปฐมวัย)
https://drive.google.com/file/d/0B-hR02kd82tqSmFQeVU2RXR2aW8/view?usp=sharing
เกียรติบัตรทักษะวิชาการ 2559 (ศิลปะ)
https://drive.google.com/file/d/0B-hR02kd82tqVkllRm00TWJaRFE/view?usp=sharing
เกียรติบัตรทักษะวิชาการ 2559 (สุขศึกษาศึกษา)
https://drive.google.com/file/d/0B-hR02kd82tqS1FGREp2MmZ6Nkk/view?usp=sharing
story-telling

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
multi-skills-competition

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 884.6 KB
impromptu-speech

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.3 MB
ครูผู้ฝึกสอน

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.18 MB
คณะกรรมการ

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
เขียนตามคำบอก ป.1-3เกียรติบัตร

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.43 MB
คัดลายมือ ป.1-3

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.43 MB
อ่านเอาเรื่องตราแนวของ PISA ป.1-3

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
เขียนเรียงความ ป. 4-6

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB
แต่งกลอน 4 ป. 4-6

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 906.81 KB
อ่านเอาเรื่องตามแนวทางของ PISA ป.4-6

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
เขียนตามคำบอก ป.4-6

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.43 MB
คัดลายมือ ป.4-6

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.43 MB