สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสมาพร ทุมมากรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวประภาพรรณ คำบุญมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางจิตประสงค์ ทรงอยู่สุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพรรณศิริ วิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางอาภรณ์ เพชรดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางวิยะดา สืบสุด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางรัญจวน รูปแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายธนากร มุทาลัย
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายธนากร แสงสุกวาว
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5