สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวประภาพรรณ คำบุญมี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจิตประสงค์ ทรงอยู่สุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางยุพาพร ยาตรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพรรณศิริ วิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางวิยะดา สืบสุด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายธนากร มุทาลัย
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4