สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวประภาพรรณ คำบุญมี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางจิตประสงค์ ทรงอยู่สุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวิยะดา สืบสุด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางอาภรณ์ เพชรดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายธนากร แสงสุกวาว
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอุบลวรรณ เพชราเวช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางรัญจวน รูปแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสมาพร ทุมมากรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวพิมพ์วิมล มุทาลัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5