สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสมาพร ทุมมากรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางพรรณศิริ วิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางจิตประสงค์ ทรงอยู่สุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวประภาพรรณ คำบุญมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางรัญจวน รูปแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางวิยะดา สืบสุด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3