สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจงจิตต์ โพไทร
ครู คศ.3

นางนิภา สืบเหล่า
ครู คศ.3

นางสาวอรุโณทัย สารพิชญ์
ครู คศ.3

นายชุน บุบผาวงค์
ครูช่วยสอน

นางยุพาพร ยาตรา
ครู คศ.3

นางวาสนา เทียบคำ
ครู คศ.2

นางสาววันเพ็ญ คำกุณา
ครูพี่เลียง