สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจงจิตต์ โพไทร
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพรรณศิริ วิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางวาสนา เทียบคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายชุน บุบผาวงค์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอรุโณทัย สารพิชญ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาววันเพ็ญ คำกุณา
ครูพี่เลียง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายธีระวัฒน์ ลอดภัย
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุดาพร สายตรง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวชญานี สวัสดิชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2