สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจงจิตต์ โพไทร
ครู คศ.3

นางนิภา สืบเหล่า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรุโณทัย สารพิชญ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายชุน บุบผาวงค์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางยุพาพร ยาตรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวาสนา เทียบคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาววันเพ็ญ คำกุณา
ครูพี่เลียง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5