สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจงจิตต์ โพไทร
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวาสนา เทียบคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายชุน บุบผาวงค์
ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอรุโณทัย สารพิชญ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาววันเพ็ญ คำกุณา
ครูพี่เลียง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางอุบลวรรณ เพชราเวช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายธีระวัฒน์
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2