สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเยาวเรศ สารพิชญ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุภัทรา พรหมสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวยุพยงค์ หาญชัย
ครูผู้ช่วย

นางอาภรณ์ เพชรดี
พนักงานราชการ