สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวิมาลา สมจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเยาวเรศ สารพิชญ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุภัทรา พรหมสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวยุพยงค์ หาญชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววิชุดา จันโท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1