สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางยุพาพร ยาตรา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเยาวเรศ สารพิชญ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรัตติการต์ สายโน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิชุดา จันโท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวทัศนีย์วรรณ เบ้าน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวยุพยงค์ หาญชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5