สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวิมาลา สมจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเยาวเรศ สารพิชญ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวยุพยงค์ หาญชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิชุดา จันโท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุภัทรา พรหมสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางอาภรณ์ เพชรดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางรัญจวน รูปแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายธนากร แสงสุกวาว
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4