ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 พ.ค. 64 ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ
การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นปฐมวัย , ประถมศึกษา
อาคารเรียนหลังใหม่ บริหารวิชาการ