ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
อนุบาล 1 2 ๖๘ ๕๘ 37
อนุบาล 2 4 ๕๒ ๕๑ 104
อนุบาล 3 4     123
รวมอนุบาล 10 ๑๒๐ ๑๐๙ 264
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 ๗๐ ๕๕ 119
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 ๕๙ ๖๕ 152
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 ๕๘ ๕๐ 120
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 ๕๔ ๕๓ 129
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 ๕๘ ๔๗ 136
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 ๔๘ ๕๖ 112
รวม ประถม 27 ๓๔๗ ๓๒๖ 768
รวมทั้งหมด 38 ๔๖๗ ๔๓๕ 1032