สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวแพงจิตร์ แสนสุข
ครู คศ.3

นายเอกวัฒน์ มูลสิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายสุวิทย์ มนต์ขลัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางนิตยา อมรสิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายุพาวรรณ สาลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3