สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวแพงจิตร์ แสนสุข
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสุวิทย์ มนต์ขลัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวยุพาวรรณ พิมพาพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

จุฑาทิพย์ อุบลพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายธนากร มุทาลัย
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนิตยา จันทะวงษ์
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1