สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวแพงจิตร์ แสนสุข
ครู คศ.3

นายเอกวัฒน์ มูลสิน
ครู คศ.3

นายสุวิทย์ มนต์ขลัง
ครู คศ.2

นางนิตยา อมรสิน
ครู คศ.1

นายุพาวรรณ สาลี
ครูผู้ช่วย