สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวแพงจิตร์ แสนสุข
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายสุวิทย์ มนต์ขลัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายุพาวรรณ สาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางนิตยา อมรสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายเอกวัฒน์ มูลสิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวนิตยา จันทะวงษ์
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1