ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
กิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
กิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันโรคฉี่หนู
กิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมการพูดหน้าเสาธง สิบนาทีสุขภาพดี
กิจกรรมการพูดหน้าเสาธง สิบนาทีสุขภาพดี
กิจกรรมการเสียงตามสาย
กิจกรรมการเสียงตามสาย
กิจกรรมการเสียงตามสาย
กิจกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียน
กิจกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียน
กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้
กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้