ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
อนุบาล ๑ ๖๘ ๕๘ ๑๒๖
อนุบาล ๒ ๕๒ ๕๑ ๑๐๓
รวมอนุบาล ๑๒๐ ๑๐๙ ๒๒๙
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗๐ ๕๕ ๑๒๕
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๕๙ ๖๕ ๑๒๔
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๕๘ ๕๐ ๑๐๘
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๕๔ ๕๓ ๑๐๗
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๕๘ ๔๗ ๑๐๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๘ ๕๖ ๑๐๔
รวม ประถม ๒๐ ๓๔๗ ๓๒๖ ๖๗๓
รวมทั้งหมด ๒๙ ๔๖๗ ๔๓๕ ๙๐๒